Over mij Activiteiten Contact
Privacy verklaring
Dierenkind kvk 81399227 te Harderwijk

Dierenkind is gevestigd aan woonadres Schippersmeen 74
3844cs Harderwijk en aan een werkadres in Hierden. Dierenkind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming is Manuela Remf bereikbaar via e-mail info@hetdierenkind.nl

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/coach uw gegevens in mijn administratie bewaar en een dossier aanmaak. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

WEBSITE
* Op mijn website worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt.

* Mijn website heeft een mogelijkheid om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruik ik het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden ik aan deze te alle tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om mijn diensten aan te kunnen bieden.


PRAKTIJK
* In mijn praktijk worden persoonlijke gegevens opgeslagen als men gebruikt maakt van een van de diensten. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, ID en e-mail. Deze gegevens worden opgeslagen in een computerprogramma zoals dit bij administratie wordt verwacht. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

* Vanuit de praktijk worden alleen gegevens verstrekt aan derde als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar dit is tot nu toe nog nooit voorgekomen. Mocht dit wel voor voorkomen dan vraag ik hier toestemming voor.

* Je hebt het recht op persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

* Om privacy te waarborgen zal de aanvraag voor inzien, correctie of doorsturen naar derde goed veilig verwerkt worden. En daarom zal er gevraagd worden naar identificatie. Belangrijke gegevens op deze ID naam en pasfoto. Andere gegevens kunnen zwart gemaakt worden.

* Er wordt zo snel mogelijk op een verzoek gereageerd, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dierenkind neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via info@hetdierenkind.nl


Met kind en dier werken aan de toekomst


Manuela Remf
www.hetdierenkind.nl 
info@hetdierenkind.nl

Harderwijk
06-48481774
Privacy verklaring
 
Activiteiten

Paardencoaching
Kinderfeestje
Menritjes
Buitenritten
Paardrijles
Paard leasen
Gezinspakket
Poetsplezier
Paardenwandelcoaching
Leren hoe je zorgt voor dieren


 
De dieren


Hailey
Whitney
Tango
Dean
Donovan
De konijnen
De katten
De kippen

Volg ons op facebook


©hetdierenkind 2021